Antibiotics in global rivers

Si Li, Yi Liu, Yang Wu, Jingrun Hu, Yiqing Zhang, Qian Sun, Weiling Sun, Jiagen Geng, Xiaoying Liu, Dantong Jia et al. (9 more)
Natl Sci Open, 1 2 (2022) 20220029
DOI: 10.1360/nso/20220029

This search tool will display articles in Pubmed database database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: